Støres feige holdning skader Norge.

JG Støre. Foto Folkebladet
Støre mangler ryggrad.

 

Støre har i flere anledninger vist sitt feige sinnelag. Han mangler ryggrad til å være statsminister.

 • Da Russland angrep Georgia i 2008 med store militærstyrker, uttalte han at Russland var blitt mer “markeringsvillig” (!) Men hvorfor er han så tilgivende og imøtekommende mot en tyrannisk angriperstat ?
 • Tiltross for sitt kjennskap til det elendige nivået i det norske forsvar presterte han senere å si at det var “tidsriktig“. (!) Hvorfor er han så unnfallende og vassen om å forsvare Norge ?
 • Da han i et politisk show i Sarons Dal påpasselig erklærte seg som kristen for offentligheten, mistet han sin siste rest av troverdighet.

Folk lar seg ikke bedåre av hyklere med falsk tale.

 

 

Advertisements

Om løgn og sannhet i politikken

donald-trump-christian voters
Likhetspunkter mellom norsk og amerikansk valgkamp ? 

Amerikansk politikk er noe for seg selv. Slik var det også i tidligere tider. Men det finnes kanskje visse likhetspunkter med norske forhold likevel ?

”Hvis du vil slutte å lyve om mitt parti, skal jeg slutte å si sannheten om ditt.”

Med det som bare syntes å være en treffende bemerkning om politikere, fikk en forfatter sagt noe som huskes som et særpreg ved yrkesgruppen.

Mark Twain (1835 – 1910) er opphavsmannen.

Norske verdier er truet av mediene. 

26843574473_ba3d7df647_n
Venstresiden forakter norske verdier. Foto: K.J. Hansen

Venstresidens meningspress om innvandrerproblemet skjer ved hjelp av dens redaktører og journalister.

De kaller det bare en ”utfordring”. Problem er et ord de ikke våger bruke, det er ikke politisk korrekt.

Men spør heller politiet, les politistatistikken, kriminalitetsstatistikken, fengselsstatistikken og NAV-statistikken. Der finner man tall om innvandrerne.

Sivilisert kultur slik vi kjenner den er uforenlig med islamsk kultur. Det nytter ikke med ulne bortforklaringer om toleranse og nestekjærlighet. Islamistene krever at slik toleranse bare skal gå i én retning, dvs. til deres fordel.

Islam er heller ikke forenlig med de grunnleggende menneskerettigheter.
En av de må vike. Vi bør ha mot til å se realiteten i øynene og ta konsekvensene av det.

Hva velger politikerne ? Kortsiktig lønnsomhet for partiet eller langsiktig planlegging for landet ?

Politikerne er feige om innvandrerproblemene

Stortinget, fasade vest
Norske verdier er en kvalitetsbetegnelse.

Våger våre nåværende politikere å stå opp for å verne norske verdier og norsk kultur mot dette store trykket utenfra ?

Arbeiderpartiet og Høyre har et spesielt ansvar her, muligens sammen med FrP og Sp. Men hvem våger å tale i klarspråk om problemet ?

Vi har hørt nok av tåkeprat både fra fra politikerne og forvaltningene og om dette.

Myndighetene mangler totalt oversikt over alle innvandrerne som systematisk utnytter vår godvilje og toleranse til å etablere islamsk politikk og religion i Norge. Muslimene kjemper for gradvis innføring av islamske lover i det norske samfunn.

Har de først fått fotfeste ved å utnytte demokratiets velvilje og toleranse til egen fordel, blir det umulig å stanse deres marsj mot islamsk makt i Norge. Bør vi finne oss i det  ?

 

Politisk frasehåndbok, revidert utgave

Hareide, talerstol, Krf
Hvilket byrå lager årets beste fraser ?

Fra Fellespolitisk Mediesenter (FMS) har vi i dag innhentet et lite utvalg fra den nye frasehåndboken som vil bli brukt under valgkampen.

Opphavsrettslige forhold gjør at vi må avstå fra å angi kilden til de enkelte frasene. Videre bruk må derfor skje på eget ansvar.

(Personen på bildet har intet med eksemplene å gjøre.  Selvsagt.)

 • Det er viktig å støtte kulturen / økonomien/ industrien / kulturen / landsbygda / bymiljøene / de svake / utsatte grupper / alle gifte / alle ugifte / de arbeidsledige / de overarbeidede
 • Vi vil kjempe mot ulikhetene i Norge / i Europa / i verden
 • Vi må verne om velferdsstaten / demokratiet / mangfoldet
 • Vi har ytringsfrihet, men den må brukes med måte /forsiktighet / omtenksomhet
 • Jeg viser til min tidligere uttalelse ….
 • Det er nødvendig med mer forskning / flere utredninger / en ny komité
 • En undersøkelse i Sverige viser derimot at ….
 • Vårt program er helt klar på dette punkt
 • Intervjuerens spørsmål er stilt på feil måte
 • Motpartens bruk av statistikk er helt gal. Våre tall viser derimot at ….
 • Min tidligere uttalelse er tatt ut av sin sammenheng
 • Vår regjering foreslo tidligere en økning på 70 %, men ble motarbeidet av opinionen

(fortsettelse følger )

Minstekrav til stortingsrepresentanter

Demonstrasjon, Stortinget
Velgerne krever minstemål for politikere

Det er nødvendig å stille det prinsipielle spørsmål: “Hvordan kan man kvalitetssikre utvelgelsen av stortingsrepresentanter ? “

Rettere sagt: Hvordan kan vi reformere nominasjonsprosessen for politikere ?

Alle politiske partier har formelle regler for nominering sine kandidater. Detaljeringsgraden er svært ulik i de forskjellige partiene.

Men selv om det finnes formelle krav, mangler det konkrete kvalitetskrav. Man må lese partienes vedtekter med lupe for å finne ut om de benytter en åpen eller lukket prosess.

Nils Kjær behandlet i sin tid spørsmålet om minstemål for politikere i epistelen ”Hummeren”. Han sammenlignet det daværende kravet om minstemål for hummer med et tenkt minstemål for politikere.

Hans avgjørende poeng var at hvis hummeren ikke holdt fastsatt mål, skulle den kastes tilbake i sjøen. Selv om Kjær ikke uttrykkelig anbefalte denne metode for politikere, ligger det liksom i tankegangen at det egentlig burde være mulig.

Forut for valget bør derfor alle anstendige partier forklare velgerne hvordan de har kvalitetssikret sine kandidater. Det er svært nødvendig.

 

Politikerne definerer problemene i samfunnet

Caucasian businessman reading newspaper beside window uid 1172584
Politikerne tar seg rett til å definere problemene.  De har lært av mediene.

Å bestemme hva et samfunnsproblem består i er politikernes viktigste maktmiddel. Dette har de lært av massemediene. Det gjelder å komme først på banen med sitt spesielle syn på sakene.

Retten til å definere hva et problem består i kalles problemdefineringsprivilegiet.

Når problembeskrivelsen er gjengitt  på deres premisser noen ganger, vil enhver kritikk mot deres fremstilling lett bli ansett som kontroversiell, i verste fall kverulering.

Under valgkampen vil vi igjen oppleve at denne teknikken tas i bruk. Velgerne bør lære seg å avsløre slike triks. Det er alltid noe som ligger bak, når politikerne forsøker å prakke på oss en spesiell virkelighetsoppfatning.

Ofte opptrer de bare til beste for sitt eget parti. Samfunnsnytten og landets interesse på lengre sikt bryr de seg sjelden om.